Estrazioni

Geschiedenis

DE GESCHIEDENIS VAN DE ESTRAZIONE VAN DE CONTRADE

Voor de Bando van 1721

De organisatie van de Palio, vanaf zijn ontstaan, was niet bijzonder complex. De Biccherna, die de Palio organiseerde toendertijd wachtte gewoon af tot er een officieel verzoek was van drie edelen uit de stad die elk 20 thalers betaalden voor de organisatie. Van zodra deze er was werd er een deadline vastgesteld waarvoor de Contrade die wilden toegelaten worden voor deelname zich moesten melden.

De eerste fase van de organisatie van een Palio was dus puur administratief; als deze afspraken in orde waren kon men overgaan naar de “tratta dei cavalli”.

In 1718 werd Aquila erkend als Contrada. Hiermee gingen we dus van 16 naar 17 contrade verspreid over Siena. Op 2 juli 1720 werd een Palio georganiseerd waaraan ze alle 17 deelnamen. Zo ook Civetta die zich eigenlijk te laat hadden ‘geregistreerd’ voor deelname.

Deze Palio was een “historische Palio“, die noodzakelijk was om bepaalde “spelregels” op te stellen.  Een eerste gedrukt reglement van de Palio werd een feit.

De Bando uit 1721

Hoewel er noch in het Historisch Archief van de stad Siena noch in het Staatsarchief een rijke documentatie bestaat, wordt in de inleiding van de Bando van 7 mei 1721 specifiek verwezen naar «een grote verwarring tijdens de koersen (Palio)”. Om die verwarring teniet te doen wordt ere en beperking ingevoerd aan het aantal deelnemende contrade. Waar men in eerste instantie iedereen liet deelnemen die zich registreerde wordt er nu gekozen om 10 contrade te laten deeknemen uit de ingeschrevenen.

De organisatie van de Palio zelf krijgt er dus een evenement bij : “tratta delle contrade”. Deze vindt plaats de dag na de deadline van de registratie.

In artikel 13 van de Bando van 1721 wordt een mechanisme om de ‘estrazione’ te organiseren opgenomen. Deze twee eenvoudige principes zijn van fundamenteel belang in de geschiedenis van de organisatie van de Palio. Allereerst wordt de wil om een Palio te rijden overgelaten aan het volk van de contrade die hiermee zelf het al dan niet organiseren van een Palio in handen krijgen. Daarnaast wordt ook het recht om deel te nemen aan de koers opgenomen voor zij die zich registreren.

Het eerste principe is nog steeds van toepassing in het huidige reglement (denken we maar aan de organisatie van een Straordinario). Het tweede is de aanleiding van de organisatie van de “tratta delle contrade”.

Waarom 10 ?

Voor we artikel 13 van de Bando uit 1721 gaan interpreteren is het noodzakelijk om stil te staan bij de ‘uitvinding’ om het aantal deelnemende contrade te beperken tot 10.

De vier “provveditori” van de Biccherna, ofte wiskundigen uit die tijd, zullen zich ongetwijfeld de vraag hebben gesteld: “als 17 Contrade te veel zijn om samen veilig te lopen, wat is dan een beter, aanvaardbaar, aantal?” Eeuwen laten kunnen we zeggen : 10. Maar waarom koos men toen niet voor negen of elf?

We proberen ons te plaatsen in de positie van de locale wiskundige die bevoegd was om het aantal te bepalen. Tien was hét nummer bij uitstek, gemakkelijker te onthouden, zeker ook bij mensen die geen opleiding genoten hadden. Het is geen toeval dat we 10 geboden tellen; dat er 10 vingers zijn aan 2 handen. Vingers die het mogelijk maken om visueel een zeer eenvoudige wiskundige telling mogelijk te maken.

Afgezien van deze triviale veronderstellingen moeten we de subtiele intelligentie onderstrepen die het getal 17 gescheiden heeft in 2 belangrijke én beroemde cijfers : 10 en 3.

Tien Contrade die deelnemen waarvan 3 die het geluk kenden om uitgeloot te worden en de 7 anderen vervoegen.

De echte interpretatie van artikel 13 uit 1721

Zoals we hebben gezien, schreef artikel 13 voor dat contrade die niet uitgeloot warden de voorkeur zouden krijgen in wat men omschrijft als “toekomstige koersen”. Zo gesteld lijkt de regel eenvoudig, maar de realiteit was anders en, als we er nu op terug kijken, veel complexer.

Alvorens verder te gaan willen we het even hebben over de factor geld. Zo kreeg de winnende contrada een som geld.

In juli werd zoals eerder gezegd de Palio tot die moment georganiseerd op vraag van 3 nobelen die de organisatorische last (en kosten) op zich namen. De winnaar kreeg 60 daalders. De eventuele Palio’s van augustus, die aanzien warden als “ricorse” (vrij vertaald : herkansing) was het prijzengeld 40 daalders. Dit was te wijten aan het feit dat de organisatie van een mogelijke tweede koers de verantwoordelijkheid was van de contrada die de Palio van juli won. Daarnaast was er ook de mogelijkheid dat groepen burgers, of belangrijke bezoekers van de stad de kosten op zich namen en een Palio organiseerden. Ook het prijzengeld (40 daalders) kwam uit hun portefeuille.

Dit in ons achterhoofd zorgde voor een nieuwe interpratie van het reglement én artikel 13 in 1747. Vanaf toen zou het recht op deelname ingevoerd worden voor zij die het ene jaar niet deelnamen.

We proberen de complexiteit en ontstaan van het systeem te duiden door de Palio Straordinario van donderdag 1 mei 1722 aan te grijpen. Deze werd georganiseerd op verzoek van gouverneur Violante di Baviera om het bezoek van haar broers aan Siena te vieren. De Palio werd gewonnen door Tartuca.

Het is niet mogelijk om, hoewel Bando een jaar eerder in werking getreden is, een historisch-statistische reconstructie te maken van de loting (estrazione) voor de Palio van juli 1721; gewonnen door Istrice, omdat het rapport hiervan niet terug te vinden is in het archief van de stad Siena. We weten daarom niet of de Palio op de toendertijd reguliere manier tot stand gekomen is of dat het een afleiding was op de nieuwe reglementen. We kennen het resultaat van de eerste officiële loting dus niet. We merken wel op dat de samenstelling van de Palio van 1 mei 1722 met zekerheid het resultaat is van artikel 13 van het nieuwe reglement. Alle 10 Contrade werden geloot uit 14 contrade die toegestemd hadden voor deelname. Dit blijkt uit het feit dat de wijken die niet uitgeloot waren met 100% zekerheid deelnamen aan de volgende Palio; die van juli 1722.

We proberen een schematische voorstelling te maken van het mechanisme op basis van de Palio van 1 mei 1722 :

 • Aquila – Geregistreerd – Uitgeloot
 • Bruco – Geregistreerd – Niet uitgeloot
 • Chiocciola – Geregistreerd – Uitgeloot
 • Civetta – Niet geregistreerd
 • Drago– Geregistreerd – Niet uitgeloot
 • Giraffa – Niet geregistreerd
 • Istrice – Geregistreerd – Uitgeloot
 • Leocorno – Niet geregistreerd
 • Lupa – Geregistreerd – Uitgeloot
 • Nicchio – Geregistreerd – Uitgeloot
 • Oca – Geregistreerd – Uitgeloot
 • Onda – Geregistreerd – Uitgeloot
 • Pantera – Geregistreerd – Niet uitgeloot
 • Selva – Geregistreerd – Uitgeloot
 • Tartuca – Geregistreerd – Uitgeloot
 • Torre – Geregistreerd – Niet uitgeloot
 • Valdimontone – Geregistreerd – Uitgeloot

14 contrade schreven in; 10 ervan werden geloot. Bruco, Drago, Pantera en Torre waren de ongelukkigen die niet konden deelnemen.

Wat zien we bij de volgende Palio zoals gedefineerd in het reglement ? We op 2 juli 1722 zijn er 12 contrade die registreren voor deelname : Aquila, Bruco, Chiocciola, Giraffa, Istrice, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca en Torre.

Hiervan worden drie Contrade die de vorige niet liepen automatisch zeker van deelname : Bruco, Pantera en Torre. Ze voldoen aan de de 2 vereisten opgelegd in artikel 13 : ze schreven in voor deelname aan de Palio én werden niet uitgeloot voor de vorige editie. Drago, die met zekerheid had kunnen deelnemen zoals de andere 3 schreef niet in waardoor het zijn recht tot deelname verliest. Daarom worden er uit de 9 overgebleven, ingeschreven contrade maar liefst 7 wijken geloot. Het lot sluit Giraffa en Tartuca uit.

Voor de daaropvolgende Palio, die van 2 juli 1723 schrijven 15 wijken in (enkel Civetta en Leocorno zien af van deelname (aan de loting)). Gezien in juli van het jaar ervoor Giraffa en Tartuca niet geloot werden hebben ze nu automatisch recht op deelname. Uit de 13 anderen worden er 8 geloot : Chiocciola, Nicchio, Onda, Torre en Valdimontone worden niet uitgeloot.

De Palio wordt gewonnen door de Lupa die gebruikt maakt van de mogelijkheid om zelf een Palio te organiseren in augustus. Ze sluiten zich, als organisatie uit van deelame. Naast Lupa schrijven ook Aquila, Civetta en Drago niet in. De 5 die niet geloot werden in juli maken gebruik van hun recht tot deelname, waardoor ze afzien van hun zekere deelname aan de Palio van juli 1724. Let op : ze nemen dus deel aan een Palio die minder prijzengeld zal opleveren. Die van augustus brengt 40 daalders op terwijl we reeds aangaven dat er in die van juli 20 meer te verdienen vallen.

Een verdere analyse lijkt niet nodig gezien we denken dat iedereen ondertussen begrepen heeft hoe artikel 13 dient geinterpreteerd en uitgevoerd te worden.

Er zijn dus 2 vereisten zijn om een Contrada te definiëren als een “deelnemer van rechtswege”: geregistreerd zijn voor de Palio én niet uitgeloot zijn voor de vorige Palio (waarvoor men ook ingeschreven was). Wie zich hier dus niet aan houdt verliest het recht op deelname aan de volgende Palio.

Dit mechanisme uit 1722 werd onderbroken, op een definitieve manier in 1747 omwille van onenigheid over de ricorsa in augustus. Dit lag aan de grond van een nieuwe revolutie omtrent het reglement. In de periode van 1722 tot 1747 verloren de Contrade die niet uitgeloot werden en dus moesten deelnemen aan een mogelijke ricorsa het recht om deel te nemen aan de Palio die het meeste opbracht, namelijk die van juli.

Aanpassingen van artikel 13 tot 1805

Het economische verschil tussen juli en augustus van 20 daalders kon niet onopgemerkt blijven. Vooral omdat het verschil tussen wel of niet kunnen of mogen deelnemen in juli (omdat je die van augustus gereden) hebt enkel groter werd. Het economische belang zorgde dus voor een nieuwe wijziging van artikel 13.

De aanleiding voor deze wijziging kwam er in 1739, toen de Conservazione del Casino degli Uniti een Palio organiseerde om de komst van groothertog Francesco II naar Siena te vieren. De organisatie begint, in tegenstelling tot wat normaal was in die periode, al zeer vroeg met de voorbereidingen. Waarschijnlijk omdat er onzekerheid was over de exacte datum van aankomst. De tijd tussen de registratietermijn (eind februari) en de datum waarop de Palio gelopen werd (2 april) wijst op de besluiteloosheid van de groothertog rond het tijdstip van aanwezigheid. La Conservazione degli Uniti nam, in tegenstelling tot de reglementen, rechtstreeks contact op met de Contrade. In de notulen van deze Palio, die bewaard gebleven is in het Historisch Archief van de stad Siena, staat dat maar liefst 12 contrade zich onthielden van deelname. Omdat er dus slechts 5 wijken willen meedoen (wellicht hadden die 12 ingezien dat ze dan zeker waren van deelname in juli waarmee er meer geld te verdienen was) schreven 2 afgevaardigden van de organisatie een brief met een opmerkelijk verzoek aan de groothertoglijke vertegenwoordiger in Siena. In de brief van 2 maart 1739 wordt een afwijking gevraagd van artikel 13. Na goedkeuring van de Biccherna wordt het verzoek aanvaard.

Voor de Palio van 2 juli 1739 worden bijgevolg de contrade toegelaten die het jaar ervoor niet deelnamen. In 1741 organiseert Valdimontone een ricorsa, één van de enige in die periode. Het systeem van artikel 13 blijft behouden. Wellicht is dit ook het geval in augustus 1743. Al kunnen we over die Palio wellicht een historische roman schrijven.

Op 2 juli 1743 wint Selva, wiens “inwoners … enthousiast door de stad lopen om de overwinning te vieren”. Ze willen toestemming krijgen om een ricorsa te organiseren met 40 daalders als prijs.

De oproep om een Palio te organiseren wordt beantwoord door 13 contrade. In de archieven van de Palio vinden we terug dat men op vraag van de Cancelliere di Biccherna een estrazione moet organiseren waarbij alle wijken geloot worden. We hebben echter enorme twijfels dat di took effectief gebeurd is.

Er is immers geen toestemming zoals in 1739 om een uitzondering te krijgen op artikel 13 uit 1721. Wat we wel zien is dat de zes contrade die in juli niet mochten meedoen, nu wel van de partij zijn. Wat we ook zien is dat er een opsomming terug te vinden is van de wijken die mogen meedoen aan de volgende Palio : Onda, Giraffa en Oca. Dit allemaal volledig in de lijn van het reglement uit 1721.

Op 2 juli 1744 werden Onda, Giraffa en Oca automatisch toegelaten om de Palio te rijden, zoals voorzien in het reglement uit 1721. Hiermee zien we dus bevestigd dat de Palio van augustus 1743 georganiseerd werd zoals beschreven in artikel 13 uit 1721.

Het “nieuwe” reglement uit 1745

De Palio van oktober 1745 maakt een “revolutionaire” verandering voor deelname van de Contrade aan een ricorso duidelijk.

Deze Palio wordt rechtstreeks door de Balia georganiseerd op maandag 4 oktober voor troonsbestijging van groothertog Francesco II op de keizerlijke troon. De prijs is 60 daalders. Daarnaast is er een budget voorzien voor de contrade om hun uitgaven voor de huur van een paard te dekken.

En er moet worden opgemerkt dat in de notulen van de Palio duidelijk wordt gespecificeerd dat het voorrecht van de Contrade die zouden mochten deelnemen aan de Palio van 2 juli behouden blijft, zelfs als ze zouden geloot worden voor deze Palio. De Palio van augustus 1747, georganiseerd door Torre is het definitieve keerpunt.

In het verzoek aan de groothertogelijke vertegenwoordiging in Siena benadrukt de Biccherna, namens de Contrade, dat men van mening is dat men hetzelfde principe zou moeten toepassen zoals bij de Straordinario van 1745; namelijk dat men geen rekening houdt met de jaarlijkse Palio van 2 juli.

Op 18 juli 1747 onderschrijft de goedkeuring van de overheid de nieuwe en definitieve manier om de reglementen te interpreteren; in het bijzonder artikel 13 uit 1721. Vanaf dan zal voor elke ricorsa, zowel die van augustus als ter gelegenheid van belangrijke bezoeken, de estrazione georganiseerd worden zodat er 10 contrade worden geloot.

Dit mechanisme zou zonder de gebeurtenis in 1804 wellicht tot op vandaag stand gehouden hebben. Waar men in 1747 nog aanhaalde dat het economisch verschil tussen beide Palio’s dé grote redden was tot hervorming dan duikt er nu een andere, concretere én gemotiveerde redden op : namelijk de eenvoudige deelname aan de koers.

Een nieuwe revolutie in 1805

De andere, substantiële en definitieve revolutie voor de estrazione vond plaats in 1805; en welbepaald de dag na de Palio-bis die gereden werd op vraag van koningin van Etruria, Maria Luisa.

De koningin wilde de Corteo én de koers herzien omdat ze zo onder de indruk was op 16 augustus 1804. De Magistratura Civica besloot om op 20 augustus een Palio te organiseren met dezelfde contrade als degene die op 16 augustus hadden gelopen.

Deze beslissing gaf aanleiding tot het voor de hand liggende protest van de 7 contrade die zowel op 16 als op 20 augustus niet mochten deelnemen. Het systeem werd opnieuwe aangepast tot wat we tot op de dag van vandaag kennen. De palio’s van juli worden gekoppeld en die van augustus. Hiermee komt een einde aan het loten van 10 wijken voor een Palio in augustus.

Dit is de laatste en definitieve wijziging van de artikels die de estrazione reguleren. De fundamentele principes zullen niet meer wijzigen. De fasen van de estrazione wijzigt nog wel als gevolg van een andere visie die zich ontwikkelt door de jaren heen. Dit vinden we heden ten dage terug in artikel 22.

De andere fasen van de estrazione

De complexiteit, die vandaag duidelijk zichtbaar is bij de loting van de Contrade, is het gevolg van een reeks kleine veranderingen die het mechanisme hebben geperfectioneerd.

Met uitzondering van de wijziging van 1981, gericht op de zeer frequente diskwalificatie van de Contrade, zijn de beslissingen van 1929, 1933 en 1937 meer gericht op het belang van de eerste afspraak met betrekking tot de Palio van de contradaioli. Deze verdienste kan worden toegeschreven aan de magistraat van de Contrade, die, anders dan vandaag gebeurt, met de Congregazione delle Processioni en de perfectie van rector Guido Chigi Saracini een reeks gerichte en precieze correcties heeft voorgesteld die vandaag tot de complexiteit van de eeuwenoude geschiedenis behoren.

De estrazione vond tot de jaren 20 plaats op de “chetichella”, op een doordeweekse dag, in de ochtend, met de aanwezigheid van de kapiteins van de wijken en zonder aanwezigheid van de contradaioli. De vlaggen van de wijken die mochten deelnemen werden toendertijd ook niet uitgehangen zoals dat vandaag wel gebeurd. Pas na de Groote Oorlog werden de vlaggen van de 3 wijken uitgehangen. Pas in 1929 werden ook de 7 vlaggen van de wijken die zeker waren van deelname uitgehangen.

Vier jaar later, voor de Palio van augustus 1933 vindt een volgende aanpassing plaats. En dit is de verdienste van de magistraat van de contrade Chigi Saracini; door zijn brief van 11 juli wordt de estrazione niet meer op een weekdag gehouden maar op zondag, in de voormiddag om 11u00.

Pas vier jaar later, in augustus 1937 wordt beslist om hier een laatste verbetering aan te brengen. De estrazione blijft plaatsvinden op een zondag, maar wel in de namiddag.

De laatste wijziging, in chronologische tijd, dateert van mei 1980 en betreft uitsluitend het probleem van de Contrade die worden gediskwalificeerd. Hierover later meer.

De estrazione tussen 1805 en 1980

Tegenwoordig zien we nu en dan wijken die uitgesloten zijn van deelname omwille van disciplinaire sancties als gevolg van ‘slecht gedrag’ tijdens de Palio. In de vorige eeuw was dit eerder het gevolg van wijken die afstand deden van deelname.

Dit is slechts drie maal voorgevallen, maar zijn wel de moeite waard om aan te halen omdat ze inzicht geven in hoe sommige de regels interpreteerden.

Het eerste geval dateert uit 1860. Omwille van politieke problemen in verband met de geel-zwarte kleuren van Tartuca zag de Contrada af van het deelnemen aan de Palio’s van juli en augustus. (enkel in juli zou Tartuca het recht gehad hebben om deel te nemen).

De interpretatie van het reglement zorgt ervoor dat men het volgende jaar zowel in juli als in augustus 4 contrade loot Tartuca wordt immers niet aanzien als een wijk die het ‘recht heeft tot deelname’. Heden ten dage zou dit anders liggen.

Een andere Contrada, Aquila, staat bij de andere 2 voorvallen central ; zowel in juli 1878 als in  augustus 1896.

In 1878 nam Aquila afstand van deelname. Na loting was het Pantera die de plaats innam. Deze vroeg en kreeg op zijn beurt de toestemming om het recht van deelname aan de Palio van juli 1879 niet te verliezen.

In 1896 werd voor het laatst afstand gedaan van deelname. Wederom Aquila staat zijn plaats af uit protest voor het verplaatsen van de Palio van 16 naar 25 augustus. Torre neemt de plaats in, met dezelfde afspraken en rechten als Pantera in 1878.

Het amendement van mei 1980

Tot 1980 werden contrade die gediskwalificeerd waren anders behandeld dan heden ten dage. Als ze het recht hadden om te rijden dan werden ze uitgesloten. Als ze dit recht niet hadden dan werden ze verwijderd zodat ze niet geloot konden worden.

Tegenwoordig, na de wijziging, zijn de diskwalificaties niet langer virtueel voor degenen die niet deelnemen omwille van recht. Ze zijn nu feitelijk en echt. De diskwalificatie van een Contrada die niet van rechtswege deelneemt kan ook vervallen in het geval dat ze uitgeloot worden.

Naar een artikel van Sergio Profeti (Sunto)

Uitzonderingen

De diskwalificaties van contrade zorgden dus voor uitzonderingen; lees : meer dan 3 contrade die geloot werden. We zetten deze uitzonderlijke estrazioni sinds 1967 graag op een rijtje :

Voor de Palio van luglio:

1967 5 omwille van de schorsing van TORRE en VALDIMONTONE
1980 5 omwille van de schorsing van CHIOCCIOLA en OCA
1983 4 omwille van de schorsing van OCA
1985 5 omwille van de schorsing van BRUCO en CHIOCCIOLA
1989 5 ter vervanging van NICCHIO en VALDIMONTONE die uitgeloot werden en zo hun schorsing uit konden zitten
1990 4 omwille van de schorsing van ONDA
1991 6 omwille van de schorsing van BRUCO en DRAGO en ter vervanging van OCA die uitgeloot werden en zo hun schorsing uit konden zitten
1992 5 omwille van de schorsing van TORRE en ter vervanging van TARTUCA die uitgeloot werden en zo hun schorsing uit konden zitten
1993 4 ter vervanging van VALDIMONTONE die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
1995 5 omwille van de schorsing van TORRE en ter vervanging van VALDIMONTONE die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
1996 4 ter vervanging van PANTERA die uitgeloot werden en zo hun schorsing uit konden zitten
1997 4 omwille van de schorsing van PANTERA
1998 6 omwille van de schorsing van AQUILA en ter vervanging van CHIOCCIOLA en TARTUCA die  uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
1999 4 omwille van de schorsing van TARTUCA
2001 4 omwille van de schorsing van LUPA
2002 5 ter vervanging van LEOCORNO en NICCHIO die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
2003 5 ter vervanging van LUPA en OCA die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
2004 4 omwille van de schorsing van ISTRICE
2005 4 omwille van de schorsing van ISTRICE
2007 4 ter vervanging van AQUILA die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
2012 6 omwille van de schorsing van TORRE en ter vervanging van LUPA en ISTRICE die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
2015 4 omwille van de schorsing van ISTRICE
2016 4 ter vervanging van VALDIMONTONE die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
2017 4 omwille van de schorsing van VALDIMONTONE
2019 4 ter vervanging van TARTUCA die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
2022 6 omwille van schorsingen van NICCHIO, OCA en TARTUCA

Voor de Palio van agosto:

1981 4 ter vervanging van TORRE die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
1991 4 omwille van de schorsing van BRUCO
1993 5 omwille van de schorsing van NICCHIO en OCA
1994 4 omwille van de schorsing van TORRE
1995 4 ter vervanging van VALDIMONTONE die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
1997 4 ter vervanging van PANTERA die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
1998 4 ter vervanging van TARTUCA die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
2000 4 omwille van de schorsing van NICCHIO
2003 4 omwille van de schorsing van ISTRICE
2004 4 omwille van de schorsing van ISTRICE
2014 4 omwille van de schorsing van ISTRICE
2016 4 ter vervanging van ONDA die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten
2019 4 ter vervanging van VALDIMONTONE die uitgeloot werden en zo hun schorsing konden uitzitten

Werking estrazione

Hoe gaat de estrazione in zijn werk?

Ook de manier waarop de wijken geloot worden, wordt gereguleerd door de reglementen van de Palio.

De burgemeester plaatst de namen van de 17 contrade in een urne en haalt vervolgens het aantal wijken eruit om aan te vullen tot tien. Deze contrade (over het algemeen drie, tenzij er wijken zijn met een lopende diskwalificatie) trekken vervolgens, via hun kapitein, de wijken die de Palio zullen meelopen.

In de tweede fase worden de 10 wijken die het jaar ervoor liepen in een andere urne gedaan. De eerste kapitein die dus door het lot werd aangewezen zal de eerste wijk loten die mag deelnemen.

Vervolgens de tweede kapitein enzoverder tot we aan tien deelnemende wijken komen. Indien er een wijk geloot wordt die een diskwalificatie riskeert dan wordt deze geëlimineerd (waardoor ze hun straf of een deel ervan zullen aflossen) en vindt er onmiddellijk een nieuwe trekking plaats.

Wanneer de 10 wijken die mogen deelnemen bekend zijn, zal de burgemeester verder gaan met de loting tot alle 17 wijken geloot zijn. De volgorde is immers van belang voor de Corteo Storico.

Estrazioni 20ste eeuw

Totaal Juli Augustus Straordinario
Leocorno 58 22 25 11
Pantera 54 25 16 13
Torre 53 20 19 14
Istrice 48 24 13 11
Drago 47 20 14 13
Civetta 46 22 14 10
Tartuca 46 19 17 10
Lupa 46 15 16 15
Giraffa 46 20 13 13
Aquila 46 16 17 13
Bruco 45 17 19 9
Valdimontone 43 20 14 9
Oca 43 13 17 13
Nicchio 42 14 22 6
Chiocciola 35 9 17 9
Onda 35 10 14 11
Selva 35 11 14 10
Totaal 768 297 281 190

Estrazioni na 2000

Totaal Juli Augustus Straordinario
Bruco 16 6 9 1
Tartuca 14 7 5 2
Valdimontone 13 4 8 1
Drago 13 7 4 2
Leocorno 11 5 5 1
Giraffa 11 5 5 1
Aquila 10 5 4 1
Lupa 10 4 4 2
Pantera 10 7 3
Torre 10 5 3 2
Onda 9 5 4
Nicchio 9 5 3 1
Selva 9 2 5 2
Chiocciola 8 5 2 1
Oca 6 4 1 1
Civetta 6 3 1 2
Istrice 5 4 1
Totaal 164 77 67 20

update op 29 mei 2022 (estrazione Palio luglio 2022)

Laatste keer geloot

Juli Augustus Straordinario
Istrice 2012 * Oca 2000 Istrice 1986
Lupa 2014 Torre 2009 Onda 1986
Selva 2015 Civetta 2010 Pantera 1986
Onda 2015 Leocorno 2012 Valdimontone 2000
Valdimontone 2016 * Istrice 2012 Aquila 2000
Oca 2016 Giraffa 2012 Leocorno 2000
Nicchio 2016 Chiocciola 2015 Bruco 2000
Aquila 2017 Selva 2015 Drago 2018
Leocorno 2018 Tartuca 2016 Torre 2018
Tartuca 2019 Nicchio 2016 Nicchio 2018
Giraffa 2019 * Onda 2016 * Tartuca 2018
Bruco 2022 Aquila 2017 Selva 2018
Chiocciola 2022 Lupa 2018 Chiocciola 2018
Civetta 2022 Valdimontone 2019 * Lupa 2018
Drago 2022 Pantera 2019 Oca 2018
Pantera 2022 Drago 2019 Giraffa 2018
Torre 2022 Bruco 2019 Civetta 2018

*contrada die uiteindelijk niet kon meelopen maar wel door loting een schorsingsdag kon uitzitten

Wist-je-datjes


Enkele wist-je-datjes over de estrazione

Laatste aanpassing : 15 juni 2022