PalioApp – 4 giorni in una app

Da oggi puoi scaricare gratuitamente la PalioApp. Questa app è stata ideata dal belga Jan-Christiaan Gilliams (fondatore www.palio.be nel 2002), che dal 1987 è presente in Piazza per il Palio almeno una volta l’anno.

L’app è stata sviluppata con grande amore e rispetto per il Palio ed è stata ufficialmente approvata dal Consorzio per la Tutela del Palio di Siena il 2 maggio 2023.

Sarà composta da cinque pagine: 

  • lista dei cavalli ammessi alla Tratta, ciascuno con relativa scheda (età, manto, proprietario, numero Palii corsi, eventuali vittorie) 
  • attribuzione numeri di coscia 
  • batterie di selezione (con possibilità di annotare i piazzamenti) 
  • assegnazione dei soggetti scelti alle Contrade  
  • formazione delle accoppiate cavallo/fantino per ciascuna Contrada. 

Come detto la app fornirà l’elenco e la descrizione dei cavalli ammessi alla Tratta. Il giorno dell’Assegnazione ed i giorni successivi l’utente potrà riassumere nella app quanto avverrà in Piazza e potrà agevolmente e semplicemente consultare batterie ed accoppiate in ogni momento, aggiornando ogni eventuale variazione. In pratica potrà fare tutto ciò che solitamente si fa con carta e penna, ma con un maggior dettaglio e con più informazioni.  

La sera prima della Tratta l’elenco, che attualmente è composto da tutti i cavalli ammessi alle previsite, sarà ristretto ai cavalli ammessi alla Tratta. A quel punto eventuali inserimenti effettuati dall’utente a scopo di test verranno ripristinati, in modo da poter iniziare la giornata con un’app vuota. Quindi puoi testare in anticipo.  

L’app è disponibile su www.palioapp.com e può essere installata sia su iOS che su Android. Su questo sito web puoi già leggere come installare l’app (con video) e come usarla.


Vanaf vandaag kun je de PalioApp gratis downloaden. Deze app is gemaakt door de Belg Jan-Christiaan Gilliams (oprichter van www.palio.be in 2002), die sinds 1987 minstens één keer per jaar aanwezig is op de Piazza voor de Palio.

De app is ontwikkeld met veel liefde en respect voor de Palio en is op 2 mei 2023 officieel goedgekeurd door Consorzio per la Tutela del Palio di Siena.

Het zal bestaan ​​uit vijf pagina’s:

  • lijst van paarden die zijn toegelaten tot de handel, elk met een detail pagina (leeftijd, kleur, eigenaar, aantal gereden Palio’s, eventuele overwinningen)
  • toekenning van dijnummers (coscia)
  • selectiebatterijen (met de mogelijkheid om de plaatsingen te noteren)
  • toewijzing van de gekozen paarden aan de Contrade
  • vorming van combinaties paard/jockey voor elke Contrada.

Zoals gezegd zal de app de lijst en beschrijving geven van de tot de Tratta toegelaten paarden. Op de dag van de Tratta en de volgende dagen kan de gebruiker in de app samenvatten wat er op de Piazza gebeurt en kan hij op elk moment gemakkelijk en eenvoudig batterie raadplege,de combinatie paard-jockey-contrada bekijken en eventuele wijzigingen bijwerken. In de praktijk zal hij alles kunnen wat gewoonlijk met pen en papier wordt gedaan, maar met meer detail en met meer informatie.

De avond voor de Tratta zal de lijst, die momenteel bestaat uit alle paarden die zijn toegelaten tot de previsite, worden beperkt tot de paarden die zijn toegelaten tot de Tratta. Op dat moment worden alle gegevens die de gebruiker voor testdoeleinden heeft ingevoerd, gereset, zodat u uw dag kunt beginnen met een lege app. Je kunt dus van tevoren testen.

De app is beschikbaar op www.palioapp.com en kan zowel op iOS als Android worden geïnstalleerd. Op deze website lees je al hoe je de app (met video) installeert en gebruikt.