Wijzigingen Palio-reglement goedgekeurd op gemeenteraad.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Siena van 28 november keurde men de wijzigingen aan het Palio regelement met betrekking tot artikel 37 en 38 goed. Deze werden reeds in juni voorgesteld op de gemeenteraad. Na de experimenten tijdens de Palio’s van 2019 en de daar bijhorende evaluatie van de kapiteins en de studiecommissie voor de herziening van het reglement werden deze unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad.

Naast de bovengenoemde artikels keurde men ook de herziening van artikel 92 en 100 goed. Deze hebben betrekking op de procedures voor het opstellen van de verslagen van de Deputati della Festa en stelt de burgemeester in staat om dringende maatregelen te treffen.

De tekst met alle goedgekeurde wijzigingen wordt vanaf 1 december van kracht.


De gewijzigde artikels :

Art.37

Elke eigenaar kan een aanvraag voor één of meer paarden indienen bij de preregistratie, waarvan de methoden en afspraken worden vastgesteld door de gemeentelijke autoriteit, met een speciale verordening voor elke Palio.

De gemeentelijke autoriteit, samen met de dierenartsen waarnaar in de volgende paragraaf wordt verwezen, zullen motiveren welke paarden uitgesloten worden van de volgende fase (previsite). De tien kapiteins van de deelnemende Contrade hebben een raadgevende, niet bindende stem.

De paarden, die geschikt worden geacht om deel te nemen aan de volgende fasen waarin dit artikel voorziet, zullen worden onderzocht door een speciale Veterinaire Commissie, benoemd door de gemeenteraad en samengesteld uit de een combinatie van gemeentelijke veeartsen aangevuld met andere onafhankelijken.

De bepalingen met betrekking tot het onderzoek zullen worden uitgevaardigd door een speciale verordening van de gemeentelijke autoriteit voor elke Palio afzonderlijk. Deze verordening moet de jaarlijkse resolutie van de gemeenteraad betreffende het “Protocol voor de Palio-paarden” moet volgen.

De paarden, nadat ze onderworpen worden aan een veterinair onderzoek, zullen moeten deelnemen aan de gereguleerde testen gespecificeerd in de verordening van de Gemeentelijke Autoriteit voor elke Palio na niet-bindend overleg met de tien kapiteins van de deelnemende Contrade.

De veterinaire commissie heeft de mogelijkheid om paarden uit te sluiten van de Prove Regolamentate om deze rechtstreeks toe te laten op de Tratta zonder verder onderzoeken.

Paarden die niet worden gepresenteerd tijdens de Prove Regolamentate worden niet toegelaten op de tratta.

De veterinaire commissie moet aan het einde van deze Prove de gemeentelijke autoriteit en de tien kapiteins van de deelnemende Contrade voorzien van de nota over alle paarden die tot de tratta zijn toegelaten. Hierin worden alle meningen en observaties opgeschreven.

Elke eigenaar is verplicht om de paarden die door de Veterinaire Commissie als geschikt worden beschouwd om deel te nemen aan de tratta te presenteren. In geval van afwezigheid, om welke reden dan ook, (behalve een mankement dat daadwerkelijk is geverifieerd door de Veterinaire Commissie), zal het paard worden uitgesloten van deelname aan gelijk welke fase van de volgende Palio. In het geval van herhaalde afwezigheid in één van de volgende drie Palio’s, zal het paard gedurende drie jaar worden uitgesloten.

De gepresenteerde paarden moeten een bit en een hoofdstel hebben, maar geen zadel en/of stijgbeugels. Ze moeten worden vergezeld door de eigenaar of een vertrouwenspersoon.

De gemeentelijke autoriteit verstrekt aan elke eigenaar en zijn mogelijke paardenverzorger(s) een toegangspas voor de Corte del Podestà.

In het geval van meerdere eigenaren van hetzelfde paard zal er maar één kaart toegekend worden aan één van de eigenaars.

Geen enkel paard kan worden vergezeld door andere mensen dan de hierboven genoemde, behalve van de fantino die de eigenaar wil gebruiken tijdens de batterie.

De gemeentelijke administratie kan ook een speciale commissie opdragen, waarvan de hierboven genoemde dierenartsen nog steeds deel moeten uitmaken, om te zorgen dat er de dag van de tratta een redelijk aantal paarden is op de tratta, allen goedgekeurd en geschikt gevonden voor deelname aan de Corse nel “Campo”.

Art.38

De gemeentelijke autoriteit zorgt ook voor een vergoeding voor de paarden die worden aangeboden op de tratta, alsook voor degene die gekozen worden door de 10 kapiteins.

Tegelijkertijd worden in de vorige paragraaf de financiële tegemoetkomingen en acties ter bescherming van het paard bij een ongeval op de Piazza geregeld.

Op het moment dat het paard wordt gepresenteerd, ondertekent elke eigenaar of zijn vertegenwoordiger een uittreksel van dit artikel, waarin wordt verklaard dat hij / zij de voorwaarden hierin zonder voorbehoud heeft gelezen en aanvaard.

De paarden moeten worden gecontroleerd door de Veterinaire Commissie voordat ze mogen deelnemen aan de in artikel 42 genoemde batterie.

Het is de plicht van elke eigenaar om zijn paard ter beschikking van de gemeentelijke administratie te laten vanaf het moment van presentatie tot het einde van de activiteiten van de tratta of indien gekozen tot de Palio gereden is.

De eigenaar van het paard dat de race heeft gewonnen, moet het zelfs de hele volgende dag ter beschikking houden van de winnende Contrada, voor de gebruikelijke overwinningsronde door de stad.

Art. 92

In de zeven dagen die volgen op die waarop de Palio werd uitgevoerd, moeten de Deputati della Festa een gedetailleerd rapport voorleggen over de organisatie en de volledige uitvoering van de Palio zelf, waarbij elke omstandigheid wordt aangegeven die opheldering en/of maatregelen vereist.

Het rapport van de Deputati della Festa is het enige document op basis waarvan de Assessore Delegato overgaat tot de daaruit voortvloeiende voorstellen tot straf.

Het rapport van de Assessore houdt ook rekening met de toevoegingen van de Ispettori dell Pista en de Mossiere alsook alle documenten verkregen binnen de dwingende termijn van vijf dagen na de Palio via de Priors en/of de Kapiteins van de Contrade, de burgemeester, de commandant van de gemeentelijke politie, evenals de Fantini.

Documenten, foto’s en video’s die “anoniem” zijn gemaakt kunnen niet worden gebruikt voor het rapport. Enkel de officiële beelden van de Consorzio per la Tutela del Palio worden als rechtsgeldig beschouwd.

Art. 100

In het geval van strafbare feiten waarvoor dit reglement in de sanctie van uitsluiting van Fantini of Contrade voorziet van deelname aan de huidige Palio wordt deze onmiddellijk uitgesproken door de gemeentelijke autoriteit onder leiding van de burgemeester na kennis te hebben genomen van de Deputati della Festa en de Mossiere. Dit gebeurt op voorwaarde dat het bevel tot schorsing van de fantino wordt medegedeeld vóór de herziening waarover sprake in de laatste alinea van artikel 58. Indien het later wordt gecommuniceerd zal de schorsing van kracht zijn voor de volgende Palio of Palio’s.