Contrade en kapiteins in het reglement : de regels voor de dirigenten van de wijk, de zetel van de wijk en hun relatie met de Stad.

Hoofdstuk 2 van het reglement behandelt het technische luik van de contrada, de kapitein, de zetel en de relatie van elk van deze met de Stad. Artikel 9 van het reglement bepaalt dat de Contrade autonome instellingen zijn en als zodanig voorzien in hun administratie en hun activiteiten die ze als onafhankelijk mogen uitvoeren. Dit allen conform de normen die in hun eigen reglement en statuten zijn opgenomen. Ze zijn geïnspireerd op oude tradities hoewel volgens de regel in de 4e alinea van hetzelfde artikel de contrade verplicht zijn de gemeentelijke regels in acht te nemen in alles wat betrekking heeft op het Palio gebeuren; van voorbereiding tot uiteindelijke viering. De bescherming van de contrade is de verantwoordelijkheid van de Stad (artikel 9.3).

Deze bepalingen bevestigen volledig de woorden van Aldo Cairola, die de wijken beschreef als “militaire en religieuze administratieve entiteiten die een echte autonomie hebben, gekenmerkt door eeuwen geschiedenis … die hun religieuze huizen beheren … die wetten hebben die hun grenzen regelen … en waarvoor de Stad borg staat”. Van fundamenteel belang is ook de tweede alinea van de bovengenoemde artikel 9 (tekens, vlaggen, wapenschilden, kostuums en afzonderlijke of collectieve afbeeldingen van de contrade mogen niet worden gereproduceerd en getoond aan het publiek, of verspreid worden, zonder voorafgaande toestemming van de betrokken Contrada en de Magistraat van de Contrade. Overtreders worden vervolgd door de wet) dat de contrade en hun imago beschermt tegen onwettige uitbuiting.

Aan de autonomie van de Contrada kan in sommige gevallen een einde komen wanneer er bijvoorbeeld een inactiviteit van 3 jaar is. In dat geval zal de gemeenteraad samen met de Magistraat van de contrade een commissaris installeren die de contrade moet heropbouwen. Deze zal 3 maanden in functie blijven. Als de zetel niet heropgebouwd is of de contrada nog inactief is zal er een andere worden benoemd.

Elke contrada moet de gemeente een lijst overhandigen met de namen van het bestuur; daarbij vermeld welke taak wie opneemt. De contrada is verplicht om elke aanpassing mede te delen en uiterlijk op 31 mei van elk jaar. Bij gebreke van dergelijke communicatie kan de vertegenwoordiging tegenover de gemeente niet worden uitgeoefend (art. 12). De gemeente erkent in de Prior het wijkhoofd, hij is de wettelijke vertegenwoordiger (art. 13). Voor zaken relaterend aan de Palio daarentegen is het de kapitein die de communicatie doet met de stad. Zijn naam (art. 14) dient eind mei aan de burgemeester worden meegedeeld én goedgekeurd te worden door deze laatst genoemde.

Deze gebruiken waren al in de 19e eeuw van kracht, maar op dat moment diende de goedkeuring alleen om te voorkomen dat de contrade een persoon met een strafblad kozen of die de taak louter uit winstbejag uitoefenden. In het midden van de 19e eeuw slaagden er enkelen zelfs in om kapitein te worden in verschillende contrade; zoals Alessandro Medici, die bijna 10 jaar kapitein was van Leocorno, daarna kapitein werd in Nicchio en in 1851 zelfs bij Aquila. Al werd deze laatste verkiezing niet goedgekeurd door het stadsbestuur omdat hij toendertijd gekend was bij justitie en politie.

Indien er geen kapitein gekozen of goedgekeurd is worden zijn taken overgenomen door de Prior. Dit gebeurd in 2016 met Gabriele Gragnoli bij Lupa (hij won een cappotto!) of met een Luigi Socini Guelfi die, in juli 1955 tegelijkertijd de kapitein én Rettore was bij Bruco. Ook hij won de Palio!

In overeenstemming met artikel 15 komen volgenden niet in aanmerking om de taak van kapitein op zich te nemen : minderjarigen, gediskwalificeerden, diegenen die een faillissement hebben opgelopen of iedereen die veroordeeld is voor gelijk welk feit. In dergelijke omstandigheden moet de burgemeester binnen 15 dagen de contrada op de hoogte brengen van de redenen waarom hij/zij niet geschikt is voor de rol op te nemen. Hij zal de contrada uitnodigen om hem te vervangen.

Het wijzigingen van de kapitein is alleen toegestaan ​​om gerechtvaardigde redenen; zolang deze wijziging uiterlijk twaalf dagen vóór de toewijzing van de paarden (tratta) wordt meegedeeld. Indien de contradaioli niet akkoord gaan met de benoeming tot kapitein kunnen ze binnen de 5 dagen na zijn benoeming in beroep gaan bij de gemeenteraad (art. 16). Zij bekijken of de stemming volgens de regels verlopen is, dat er dus geen mensen zonder stemrecht aanwezig waren, of dat er sprake is van bedreigingen of oplichting…

Dit beroep moet worden ingediend door ten minste 10 contradaleden met stemrecht en vergezeld gaan van akten, documenten of bewijsstukken. De raad deelt de uitkomst van het beroep mee binnen een vastgestelde termijn en deze beslissing is definitief. Voor elke Palio is de kapitein verplicht om de burgemeester minstens 10 dagen vóór de toewijzing van de paarden de namen van zijn vertrouwelingen (mangini) mede te delen. Ook deze dienen door de burgemeester goedgekeurd te worden en moeten de kapitein vervangen in geval van onbeschikbaarheid (art. 15). Binnen de bovengenoemde termijn moet de kapitein ook de naam van Barbaresco ter goedkeuring meedelen aan de burgemeester, die vervolgens elke weigering moet rechtvaardigen (artikel 17).